فرهنگ سازمانی

ما به پارمیدا آمده ایم، بدانیم و بیندیشیم، عمل کنیم و بهبود دهیم، تا به بهترین ها برسیم.

  • صداقت و شفافیت در امور
  • حفظ کرامت و ارزش های انسانی
  • مسئولیت پذیری
  • مثبت اندیشی