مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره

دکتر رضا رضایی

عضو هیئت مدیره

یزدان حیدری

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر مجیدرضا یغمایی

رئیس هیئت مدیره

امیر متین جم

عضو هیئت مدیره

دکتر علی عباسیان

عضو هیئت مدیره

محمدعلی بابا احمدی

مدیرعامل

دکتر رضارضایی

عضو هیئت مدیره

یزدان حیدری

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر مجیدرضایغمایی

رئیس هیئت مدیره

امیرمتین جم

عضوهیئت مدیره

دکترعلی عباسیان

عضوهیئت مدیره

دکتر رضا رضایی

عضو هیئت مدیره

یزدان حیدری

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر مجیدرضا یغمایی

رئیس هیئت مدیره

امیر متین جم

عضو هیئت مدیره

دکتر علی عباسیان

عضو هیئت مدیره