تماس با ما

  محصولات

نوارهای لاستیکی سمند

  نوارهای لاستیکی سمند


Card image cap
نوار صندوق عقب
41180601001
Card image cap
نوارگردگيرونگهدارنده ‌شيشه ‌درب ‌جلو ‌راست
41200201001
Card image cap
نوار درب عقب راست
41180601005
Card image cap
نوار درب جلوچپ
41180601004

کلیه محصولات این گروه

کد محصول نام محصول
41180601001 نوار صندوق عقب سمند
41180601003 نوارآببندي‌دوردرب جلو راست سمند
41180601004 نوار درب جلوچپ سمند
41180601005 نوار درب عقب راست سمند
41180601006 نوار درب عقب چپ سمند
41180602001 بونت جلوسمند
41180602002 بونت عقب سمند
41180602003 نوار دور شيشه عقب سمند
41180602004 نوار دور شيشه جلو سمند
41180608001 گردگير و نگهدارنده شيشه در جلو راست خارج سمند
41180608002 گردگير و نگهدارنده شيشه در جلو چپ خارج سمند
41180608003 گردگير و نگهدارنده شيشه در عقب راست خارج سمند
41180608004 گردگير و نگهدارنده شيشه در عقب چپ خارج سمند
41180608201 نوار گردگير دور کلاف شيشه در جلو راست سمند
41180608202 نوار گردگير دور کلاف شيشه در جلو چپ سمند
41180608203 نوار گردگير دور کلاف شيشه در عقب راست سمند
41180608204 نوار گردگير دور کلاف شيشه در عقب چپ سمند
41180608501 نوار آبرو كنار سقف راست سمند
41180608502 نوار آبرو كنار سقف چپ سمند
41200201001 نوار گردگير و نگهدارنده ‌شيشه ‌درب ‌جلو ‌راست‌ سمند
41200201002 نوار گردگير و نگهدارنده ‌شيشه ‌درب‌ جلو ‌چپ ‌سمند
41200201003 نوار گردگير و نگهدارنده ‌شيشه‌ درب ‌عقب‌ راست ‌سمند
41200201004 نوار گردگير و نگهدارنده ‌شيشه‌ درب‌ عقب ‌چپ ‌سمند